Bejegyzések

Az akathisztoszokról

Ez a szertartásos imaforma a bizánci liturgikus körben keletkezett. Az akathisztosz neve a görög hümnosz akathisztosz („nem ülve éneklendő himnusz”) kifejezés rövidüléséből keletkezett utalva arra, hogy végzésük alatt többnyire állnak, esetleg térdelnek a hívek. Ez a kifejezés egyszerre utal az Istenszülőhöz írott első ilyen alkotásra és arra a műfajra, mely a hatására létrejött.

Akathisztosz Szent Nektárioszhoz, az éjinai csodatevőhöz

„Szilivria szülöttjét és Ejina vigyázó tanítóját, az utolsó idők tanúját, az erények neves barátját, Nektárioszt magasztaljuk hívők, mint krisztusi és Istentől ihletett gyógyítót: mert kiűz mindenfajta betegséget azokból, akik isteni félelemmel kiáltanak hozzá. Dicsőség a Krisztusnak, aki megdicsőített téged, dicsőség annak, aki csodatévővé tett téged, dicsőség annak, aki általad forrása minden gyógyulásnak.” Ünnepe: november 9.

Akatiszt a legszentebb Istenszülő Szűz Máriához (ov.)

Dicsérőének Isten szentséges szülőjéhez (Akathisztosz Hymnosz) Eredetét lásd a tudnivalókat összefoglaló bevezetőben. Ünnepe: Nagyböjt 5.  akathiszt  szombatján.

Akatiszt a legszentebb Istenszülő Szűz Máriához (gkv.)

Dicsérőének Isten szentséges szülőjéhez (Akathisztosz Hymnosz) Eredetét lásd a tudnivalókat összefoglaló bevezetőben. Ünnepe: Nagyböjt 5.  akathiszt  szombatján.

Hálaadó Akathiszt. Dicsőség Istennek mindenért!

„Szeretet tölt el, mert az Úr meghallgatta könyörgő kiáltásomat Felém fordította fülét azon a napon, amelyen segítségül hívtam." így örvendezik hálával a 114. zsoltár szerzője. A hála az egyik legszebb szívbeli tulajdonság.

Akathiszt gyógyszerkészítő szent Anasztázia nagyvértanúnőhöz

Tanult leány volt, fiatal korában megismerkedett a keresztény hittel. Pogány férjétől sokat szenvedett, de korán özvegységre jutott. Életét ezután a jótékonyságnak szentelte a gyógyszerek készítése által 290-ben lett vértanú. Ünnepe: december 22.

Akatiszt Szent Tamás Apostol tiszteletére

Galileából származott apostol volt. Alig szerepel az evangéliumokban. Jézus feltámadásáról való hite csak akkor teljesedett ki, amikor saját kezével is megérinthette Jézust. Több helyen hirdette a keresztény hitet. A hagyomány szerint Indiában lándzsával átszúrták. Ünnepe: október 6.

Akathiszt Pünkösdre

Ígérete szerint, Jézus, mennybe menetele után, elküldte először tanítványaira a Szentlelket. Ők tovább adták másoknak is, akiket méltóknak találtak rá. Szent Pál tanítása szerint a megkeresztelt ember a Szentlélek temploma. A Szentlélek eljövetelének ünnepe: Húsvét után az 50. nap: Pünkösd.

Akathiszt virágvasárnapra

Virágvasárnapra

Akathiszt vendégfogadó Sámson atyához

A konstantinápolyi Nagy Egyház áldozópapja volt. Orvosi gyakorlatot is folytatott. Az általa meggyógyított Jusztinián császár hálából kórházat, és menedékházat épített. Ennek felügyeletét Sámsonra bízta. 541-ben húnyt el. Ünnepe: június 27.

Akathiszt Úrjelenésre

Ünnepe: január  6.

Akathiszt új Szent Efrémhez

Ünnepe: május 5.

Akathiszt tiszteletreméltó Nagy Pimen Atyánkhoz

Két bátyjával egy egyiptomi kolostorban szerzetesek lettek. Pimen nagyon alázatos volt, nagyon gyakorolta a hallgatagságot. Sok jó tanácsot adott rövid szavakkal a tőle irányítást kérőknek. 450 körül halt meg remeteségben. Ünnepe: augusztus 27.

Akathiszt tisztelendő Pelágia anyánkhoz

Ünnepe: október 8.

Akathiszt a legszentebb és elevenítő Háromsághoz

Ünnepe: pünkösd utáni vasárnapon

Akathiszt szent Viktor vértanúhoz

Katonaként élt, hitét bátran megvallotta mindenki előtt. A keresztények üldözésekor sokféle módon kínozták, de mindenben megőrizte Isten sértetlenül. Karddal fejezték le. Felesége: Sztefanida is bátor hitvalló lett. Testét darabokra szaggatták. Ünnepük: november 11.

Akathiszt Szent Trifon vértanúhoz

Frígiában született. Még fiatal korában megkapta Istentől a csodatevés adományát. Sokan tértek meg csodái által. Keresztény hite miatt sok kínzást viselt el, amit hősiesen tűrt. Lefejezésre ítélték, de előtte imádság közben meghalt, 250-ben Ünnepe: február 1.

Akathiszt szent Tivadar nagyvértanú hadvezérhez

Tekintetre bátor, okos férfi, és ékesen szóló volt. Császári parancsra lett hadvezér. Mivel nem akart pogány áldozatot bemutatni, sok kínt szenvedett, de Isten teljesen meggyógyította. 319-ben a császár lefejeztette. Ünnepe: február 8.

Akathiszt Szent Tatjána vértanúnőhöz

Előkelő gazdag római polgárok leánya. Felnövekedve az egyház diakonisszája lett. Hite miatt sok kínzást szenvedve 225 körül lefejezték. Ünnepe: január 12.

Akathiszt szent Szpiridon főpaphoz

Ciprus szigetén született egyszerű szülőktől. Juhokat őrzött, majd házasságot kötött. Egyszerű, mély hitű ember volt, azért Isten méltónak találta a főpapságra. Sok csodát tett. Hosszú, áldásos élet után halt meg 349 táján. Ünnepe: december 12.

Akathiszt szent Sándor felszentelt vértanú, jeruzsálemi püspökhöz. II

Mint Kappadókia püspöke, hite miatt börtönt szenvedett. Szabadulása után Jeruzsálembe ment. 38 éven át, kormányozta a jeruzsálemi egyházat. Kitűnt tanítói tevékenységével. Décius császár újra börtönbe vetette. Ott halt meg 251-ben. Ünnepe: december 12.

Akathiszt szent Sándor felszentelt vértanú, jeruzsálemi püspökhöz I.

Mint Kappadókia püspöke, hite miatt börtönt szenvedett. Szabadulása után Jeruzsálembe ment. 38 éven át, kormányozta a jeruzsálemi egyházat. Kitűnt tanítói tevékenységével. Décius császár újra börtönbe vetette. Ott halt meg 251-ben. Ünnepe: december 12.

Akathiszt szent Piroska nagyvértanúnőhöz.

Római nemes szülők gyermeke volt. Korán megszerette a keresztény tanokat. Atyja halála után kolostorba vonult. Sok helységben hirdette a keresztény hitet. Sok kínzás után, Galliában 140 körül kivégezték. Ünnepe: július 26.

Akathiszt Szent Péter és Pál főapostolokhoz

Mindketten Jézus által meghívott apostolok, akik a keresztény egyház oszlopai és hithirdetői lettek Néró császár alatt szenvedtek vértanúságot 67-ben. Ünnepük: június 29.

Akathiszt Szent Panteleimon nagyvértanúhoz és gyógyítóhoz

Keresztény nevelését Szent Hermolaosz áldozópap végezte. Orvosi tudományával a test és lélek betegségeit ingyen gyógyította. Sok kínzás után 305-ben lefejezték. Ünnepe: július 27.

Akathiszt szent Nina társ-apostolnőhöz, Grúzia felvilágosítójához

Ünnepe: január 14.

Akathiszt szent Mózes prófétához

A zsidó nép egyiptomi rabsága alatt született. Onnan Mádián földjére menekült. Az égő csipkebokorból isteni meghívást kapott, hogy vezesse ki népét Egyiptomból. Életét a nevét viselő szentírási könyv írja le. Ünnepe: szeptember 4.

Akathiszt Szent Mihály fővezérhez, Gáborhoz és a többi test nélküli erőkhöz

Isten és az emberek szolgálatára teremtett szellemi lények Az Istenhez hűséges maradt angyalok ünnepe: november 8.

Akathiszt szent Mihály főangyalhoz

Ünnepe: Novembet 8.

Akathiszt szent Ménász nagyvértanúhoz

Egyiptomi származású katona volt. A keresztények üldözése miatt kilépett a hadseregből, és a pusztában élt vadállatok között, imádkozva. Elfogták, és mivel nem akart hittagadó lenni, 300 körül lefejezték. Ünnepe: november 11.

Akathiszt szent Marina nagyvértanúnőhöz

Antiochiában született. Anyja halála után pogány atyja egy nő gondozására bízta, aki keresztény hitben nevelte Marinát. 15 éves korában, hitének bátor megvallása miatt a helytartó megostoroztatta, börtönbe záratta, és 270-ben lefejeztette. Ünnepe: július 17.

Akathiszt szent Mária Magdolna társ-apostolhoz

A tenger melletti Magdalából származott. Miután Jézus 7 ördögöt űzött ki belőle, Hozzá csatlakozott. Jézus keresztje mellett is ott volt. Jézus mennybemenetele után segédkezett az apostoloknak az evangélium hirdetésében. Efezusban hunyt el. Ünnepe: július 22., és a kenethozó asszonyok vasárnapja.

Akathiszt Szent Lukács apostolhoz és evangélistához

Antiochiai származású orvos volt. S hitben szent Páltól oktatást nyerve, mellette maradt. Gondosan utána járt Jézus életének és tanításának. Ő írt meg egy evangéliumot, és az Apostolok cselekedeteit. Egy olajfára felakasztva halt vértanúi halált. Ünnepe: október 18.

Akathiszt szent Lőrinc vértanú főszerpaphoz

Még gyermekkorában Rómába került Spanyolországból. Diakónussá szentelték, és a szegények gondozását bízták rá. Amikor Valeriánus császár az Egyház kincseit kérte tőle, a szegényeket vezette eléje. 258-ban, Rómában tüzes rostélyon elevenen megsütötték. Ünnepe: augusztus 10.

Akathiszt szent Krizánt és Dária vértanúkhoz

Krizánt egy nemes tanácsos pogány fia volt, aki érdeklődött a kereszténység iránt. Apja összeházasította a szintén pogány Dáriával, hogy eltérítse Krisztustól. Krizánt a feleségét is megtérítette. 284-ben elevenen eltemették őket. Ünnepük: március 19.

Akathiszt szent Konstantinhoz és Ilonához

Konstantin császár 312-ben vallásszabadságot adott az addig üldözött keresztényeknek. Édesanyja, Ilona a Szentföldön végzett több helyen ásatásokat, és megtalálta Krisztus keresztjét. Ilona 329-ben, Konstantin 337-ben halt meg. Ünnepük: május 21.

Akathiszt Szent Katalin nagyvértanúnőhöz II.

Alexandriában élő szép, okos és gazdag keresztény leány volt. A keresztény hit védelmezéséért sok kínzás után 305 körül lefejezték. Ünnepe: november 25.

Akathiszt szent Katalin nagyvértanúnőhöz I.

Fordította: Lakatos László atya

Akathiszt szent Júdás-Tádé tiszteletére

A 12 apostol egyike. Életéről semmi biztosat nem tudunk. A hagyomány szerint ő ment el Abgár edesszai királyhoz, Jézus arckendőjével. Mezopotámiában vértanúsággal fejezte be életét 44 körül. Ünnepe: augusztus 21.

Akathiszt szent Józsefhez, az Istenszülő jegyeséhez

Dávid királyi családjából származott. Názáretben lakott, és ácsmesterséget folytatott. Isteni parancsra feleségül vette Máriát. Attól kezdve Jézus gondos nevelő atyja volt. Ünnepe: a karácsony utáni vasárnapon.

Akathiszt szent Jakab apostolhoz, az Úr test szerinti testvéréhez

Valószínűleg Jézus unokatestvére volt. Jézus mennybemenetele után ő lett Jeruzsálem első főpásztora. Vértanú-halált halt 62-ben. Ledobták a templom ormáról, és utána agyonverték. Egy liturgia szövegét köszönhetjük neki. Ünnepe: október 23, és a karácsony utáni vasárnap.

Akathiszt szent István első vértanú és fődiakónushoz

Az apostolok által, a szegények szolgálatára kiválasztott első diakónus volt. Nagy erővel, és jelekkel hirdette a keresztény hitet. Telve volt Szentlélekkel, beszédeinek nem tudtak ellent állni ellenségei. Hamis vádak alapján 33-36 között agyonkövezték. Ünnepe: december 27.

Akathiszt szent Irén nagyvértanúnőhöz

Pogánynak született. Fiatal korától megvetette a bálványokat, megkeresztelkedett, a házasságra jelentkező kérőket visszautasította. Szüleit a hitre térésre buzdította. Sok kínt szenvedett el, Efezusban halt meg. Ünnepe: május 5.

Akathiszt Szent Illés prófétához

Az Ószövetségben az Istenért nagy buzgóságot kifejtő próféta életéről, működéséről a Királyok III-IV. könyvében olvasunk. Krisztus előtt 900 évvel élt. Ünnepe: július 20.

Akathiszt szent Hit, Remény és Szeretet (Vera, Nagyezsda, Ljubov) vértanúnőkhöz és anyjukhoz, Bölcsességhez (Zsófia)

Zsófia, a keresztény özvegy, három leányával (Hit, Remény, Szeretet) sok kínzás után Rómában lettek a keresztény hit vértanúi. Ünnepük: szeptember 17.

Akathiszt Szent György nagyvértanúhoz II.

A császár katonájaként bátor és győzelemhozó vitéz lett. Keresztény hite miatt a császár megkínoztatta, és 303 körül fejét vétette. Ünnepe: április 23.

Akathiszt Szent György nagyvértanúhoz I.

A császár katonájaként bátor és győzelemhozó vitéz lett. Keresztény hite miatt a császár megkínoztatta, és 303 körül fejét vétette. Ünnepe: április 23.

Akathiszt szent Gábor főangyalhoz

A főangyal többször járt isteni küldetésben a földön, az emberek között. Legismeretesebb feladata volt, hogy Keresztelő szent János, és a Megváltó születését hirdette előre. Ünnepe: március 26, és július 13.

Akathiszt szent Florusz és Laurusz vértanúkhoz

Testvérek voltak, mesterségre nézve: kőfaragók. A munkájukért kapott pénzt szétosztották a szegények között, közben hirdették a keresztény hitet is. 320-ban nyerték el a vértanúságot. Száraz kútba dobták őket, és földdel betömték. Ünnepük: augusztus 18.

Akathiszt szent Eugénia szerzetes-vértanúnőhöz

Előkelő szülőktől, Rómában született. A vezeklő életre kedvet érezvén, titkon elhagyta a szülői házat, és férfinak öltözve, férfi kolostorban élt férfinév alatt. Különféle kínzások után lefejezték 180-192. között. Ünnepe: december 24.

Akathiszt szent Elekhez, Isten emberéhez

Római szenátor fia volt. Mivel nem akarta a házasságot, elmenekült. Csak 18 év után tért haza koldusként élve szülei háza előtt. 404-ben halt meg. Halála után derült ki, hogy ki volt a koldus. Ünnepe: március 17.

Akathiszt szent Cirjék és Julitta vértanúkhoz

Ünnepe: július 15.

Akathiszt szent Cirill és Metód társapostolokhoz, a szláv népek tanítóihoz

Testvérek voltak és konstantinápolyi szerzetesek. A szláv népek között hirdették a keresztény hitet. Kedvükért a szent könyveket szláv nyelvre fordították. Cirill Rómában halt meg 869-ben. Metód a morvaországi Velehrádban halt meg 885-ben. Ünnepük: július 7.

Akathiszt Szent Borbála nagyvértanúnőhöz

Pogány szülőktől származott, de korán keresztény lett. Emiatt atyja toronyba záratta, majd sok kínzás után saját kezűleg lefejezte. Ünnepe: december 4.

Akathiszt szent Bonifác vértanúhoz

Egy előkelő római polgár szolgája volt. Jámbor gazdája keletre küldte, hogy hozzon számára ereklyét. Társai az ő vértanúi ereklyéit vitték vissza. 290-ben lett vértanú. Ünnepe: december 19.

Akathiszt szent Atanáz és Cirill főpapokhoz

Mindketten alexandriai főpapok voltak. Atanáz, igazhitű viselkedésével és tanításával még diakónus korában kitüntette magát. Később, mint főpap, hétszer volt hite miatt száműzetésben. 373-ban halt meg. Szent Cirill, írásaival nagy védője volt a katolikus hitnek. Elnökölt a 431-ben tartott efezusi zsinaton, amely Mária istenanyaságát védelmezte. 445-ben halt meg. Közös ünnepük: január 18.

Akathiszt szent Artém nagyvértanúhoz

Nagy szent Konstantin császár idejében császári fővezér volt. Később, a hitehagyott Julián császárt megdorgálta a keresztények iránti kegyetlensége miatt. Ezért a császár sok kínzás után fejét vétette 361-ben. Ünnepe: október 20.

Akathiszt szent Ambrus milánói püspökhöz

Galliában született. Előbb állami hivatalt viselt. A milánói emberek egyhangúlag püspökükké választották Írásaival nagy védelmezője volt a keresztény hitnek. Híveinek jó, és szent pásztora volt. 397-ben halt meg. Ünnepe: december 7.

Akathiszt római szent Anasztázia vértanúnőhöz

Rómában született, 3 éves korában árvaságra jutott. A házasságról lemondván, szerzetesnőként élt jámbor életet. Sok zaklatás után 256-ban lefejezték. Ünnepe: október 29.

Akathiszt oszlopos szent Simeon atyához

Kora ifjúságában szerzetbe vonult. A kolostorból eltávozva, oszlopokon állva sanyargatta magát évtizedeken át. Sokan keresték fel áldásért, gyógyulásért, jó tanácsokért. 450-ben halt meg. Ünnepe: szeptember 1.

Akathiszt oszlopos Dániel atyához

Ünnepe: December 11.

Akathiszt nursiai szent Benedek atyához

Már ifjan magányba vonult a Monte Cassinón. Követői számára kolostort alapított, megszervezte a bencés rendet. A nyugati szerzetesség pátriárkája. Meghalt 543-ban. Ünnepe: március 14.

Akathiszt Nagy Szent Bazilhoz

Szent családban született. Sok tanulás és remete élet után, mint püspök, szavaival és írásaival védte a keresztény hitet 379. január l-jén halt meg. Ünnepe: január 1.

Akathiszt Nagy szent Arszeniosz atyához

Ünnepe: május 8.

Akathiszt Nagy szent Antal atyához.

Előkelő és gazdag szülők fia volt. Meghallva Jézus tanítását a tökéletes életről, elosztotta vagyonát, és remeteségbe vonult. Sok szerzetesnek lett példaképe.356-ban halt meg. Ünnepe: január 17.

Akathiszt Nagy Onufriosz atyához

Fiatal korában Théba mellett kolostorba lépett. Később, 60 éven keresztül remete életet élt. Szigorú életében Isten különösen vigyázott rá. A IV. században halt meg. Ünnepe: június 12.

Akathiszt mürótárasztó Szent Demeter nagyvértanúhoz

Tesszalonika városának parancsnoka volt Mivel bátran hirdette a keresztény hitet, börtönbe zárták, aztán lándzsákkal agyonszúrták. Ünnepe: október 26.

Akathiszt minden szentek tiszteletére

A Krisztus által hozott megváltás gyümölcsei a szentek. Isten kegyelméből és saját fáradozásukból a föld lakosaiból mennyei lakosok lettek Ünnepük: a pünkösd utáni 1. vasárnap.

Akathiszt megszentelt Száva atyához

Még gyermekkorában szent Eutim tanítványaihoz csatlakozott. 17 évi szerzetesség után Jeruzsálem közelében egy remete telepen élt szigorú magányban. Szabályozta a szertartások ma is érvényes rendjét. 533-ban hunyt el. Ünnepe: december 5.

Akathisztosz Magyar Szent Mózeshez (ov.)

Ugrin (Magyar) Mózes a X. század vége felé született Magyarországon. Először Borisz kijevi fejedelem, majd egy lengyel nő szolgája volt Tisztasága miatt sebeket kapván, a kijevi barlangkolostorban halt meg 1043-ban. Ünnepe: július 26.

Akathiszt Magyar Szent Mózeshez (gkv.)

Ugrin (Magyar) Mózes a X. század vége felé született Magyarországon. Először Borisz kijevi fejedelem, majd egy lengyel nő szolgája volt Tisztasága miatt sebeket kapván, a kijevi barlangkolostorban halt meg 1043-ban. Ünnepe: július 26.

Akathiszt Krisztus szent Titkaiban való részesülés előtt

Ezzel az akathisztosszal kifejezzük hitünket és lelkünk vágyódását Krisztus szent Teste és Vére iránt.

Akathiszt Krisztus Szent Adorján és Natália vértanúihoz

Keresztény házaspár volt Keresztények rejtegetése miatt Adorján vértanú halált halt. Natália férje sírjánál halt meg a IV. században. Ünnepük: augusztus 26.

Akathiszt Krisztus második eljöveteléről

Ígérete szerint Jézus nagy dicsőséggel újra eljön a földre. Mindenkinek eléje kell állni, hogy megítéljen mindenkit.

Akathiszt Krisztus keresztjéhez

Nagypéntekre

Akathiszt Krisztus isteni szenvedéseiről

Nagycsütörtökre

Akathiszt Krisztus feltámadásáról II.

Jézus, ígérete szerint, szenvedések által testének lebontott templomát három nap múlva helyreállította. Feltámadt, és minden ember számára a testi feltámadás előképét mutatta be. Ez az egyházi év legnagyobb ünnepe.

Akathiszt Krisztus feltámadásáról I.

Jézus, ígérete szerint, szenvedések által testének lebontott templomát három nap múlva helyreállította. Feltámadt, és minden ember számára a testi feltámadás előképét mutatta be. Ez az egyházi év legnagyobb ünnepe.

Akathiszt Keresztelő Szent Jánoshoz

Ünnepei: január 7., február 24., május 25., június 24., augusztus 29., szeptember 23.

Akathiszt szent Kariton hitvalló atyához

Aurélián császár üldözése alatt sokat szenvedett hitéért. A börtönből szabadulva, Jeruzsálembe ment. Ott kolostort alapított. 362-ben halt meg. Ünnepe: szeptember 28.

Akathiszt kánanáni szent Simon apostolhoz

Ünnepe: május 10.

Akathiszt istenhordozó szent Jeromos atyánkhoz

Ünnepe: június 15.

Akathiszt Isten Igéjének Bölcsességéhez

Dicsőítőének Isten Igéjének Bölcsességéhez

Akathiszt Isten főangyalához szent Ráfaelhez

A szent főangyal csodálatos működéséről és oltalmáról az ószövetségi Szentírásban Tóbiás könyve számol be. Ünnepelhetjük a többi szent angyal ünnepén: november 8-án.

Akathiszt irgalmas Urunk Jézus Krisztus dicsőségére

Dicsőítő imádság

Akathiszt irgalmas, (alamizsnás) János főpaphoz, alexandriai pátriárkához

Szüleitől istenfélő nevelést kapott. Szülei akaratából házasságra lépett. Korán özvegységre jutva, Alexandria pátriárkája lett. Jósággal, és segítő készséggel volt a szegények iránt. Innen a mellékneve is. 619-ben halt meg. Ünnepe: november 12.

Akathiszt a szent húsvétra

Húsvéti akathisztosz

Akathiszt hitvalló szent Guriász, Számon és Abib vértanúkhoz

Guriász és Számon Edesszában éltek. A keresztényüldözés idején kivonultak a városból. Sok pogányt térítettek meg. Ezért börtönben szenvedtek, és kardhalált haltak 306-ban. Abib diakónus is ott élt, erősítette hitükben a keresztényeket. 322-ben halt tűzhalált. Ünnepük: november 15.

Akathiszt hittudós Szent János apostol, evangélistához

Zebedeus és Szalóme fia, a „szeretett tanítvány", az Istenszülő gondozója, hosszú élet után a II. század elején halt meg békében. Ünnepei: május 8., szeptember 26.

Akathiszt Harcos Szent János hitvallóhoz

A titokban keresztény katona Jánost, a hitehagyott Julián császár a keresztények üldözésére küldte. János azonban ott segített rajtuk, ahol tudott. Ezért börtönbe zárták. A császár halála után kiszabadult, és jótevő életét tovább folytatta. A IV. században halt meg. Ünnepe: július 30.

Akathiszt gyermeküket elvetető, megölő bűnbánó anyák számára

A mostanában a liberális közvélekedés eredményeként annyira gyakorivá vált bűnt elkövető anyák, ezzel az imádsággal könnyíthetnek lelkiismeret-furdalásukon. Istennél minden bűnbánó ember bocsánatra talál.

Akathiszt szent Eudókia szerzetes vértanúnőhöz

Eleinte pogány volt, és erkölcstelen életet élt. Szent Teodót megtérítette, megkeresztelte, utána magányba vonult. Szigorú vezekléssel tette jóvá bűneit. Vértanú lett 107-ben. Ünnepe: március 1.

Akathiszt egyiptomi bűnbánó Mária anyához

Hazulról megszökvén, sok éven át erkölcstelen életet élt Alexandriában. Egy zarándok csoporthoz csatlakozva bűnös szándékkal Jeruzsálembe ment. Ott jó útra térve, a pusztában 48 évet élt szigorú bűnbánatban. Halálának ideje vitatott. Ünnepei: április 1, és Nagyböjt 5. vasárnapja is.

Akathiszt Dekapoliszi Szent Gergelyhez

A szíriai Irénopoliszban született. Előbb magányban élt, majd sokat utazott. Sokat szenvedett az ikonrombolóktól. 842. körül fejezte be életét. Ünnepe: november 20.

Akathiszt damaszkuszi szent János atyához

Gazdag, jámbor szülőktől született Szíriában. Hamar kolostorba vonult. Szóban, és írásban sokat harcolt a képrombolók ellen. Sok egyházi énekünk szerzője. Meghalt 780-ban Ünnepe: december 4.

Akathiszt csodatevő Szent Miklóshoz (ov.)

Jámbor szülőktől származott. Istenfélő élete miatt először pappá, majd püspökké szentelték.  Mürában  a felebaráti szeretet gyakorlásában tűnt ki. 342-ben halt meg. Ünnepe: december 6.

Akathiszt csodatevő Szent Miklóshoz (gkv.)

Jámbor szülőktől származott. Istenfélő élete miatt először pappá, majd püspökké szentelték. Mürában a felebaráti szeretet gyakorlásában tűnt ki. 342-ben halt meg. Ünnepe: december 6.

Akathiszt csodatevő szent Gergely neocezareai püspökhöz

Ünnepe: november 17.

Akathiszt Ciprián felszentelt vértanúhoz és szent Jusztina vértanúnőhöz

Ciprián előbb ördögimádó mágus volt. Jusztina térítette a keresztény hitre. Megtérve, püspök lett. 258-ban lett vértanú. Szent Jusztina damaszkuszi származású szűz, diakonissza volt. Cipriánnal együtt lefejezték. Ünnepük: október 2.

Akathiszt Balázs felszentelt vértanú, szebasztéi püspökhöz

Az örményországi Szebaszté püspöke volt. Tanításaival bölcsen oltalmazta hívei hitét. Isten kegyelmével sok beteget gyógyított meg. Vértanúi halált halt 320-ban. Ünnepe: február 11.

Akathiszt ázsiai szent Kozma és Damján ingyenesekhez, és csodatevőkhöz II.

A két testvért pogány atyjuk halála után anyjuk keresztényeknek nevelte. Mint orvosok, bejárták a városokat, falvakat, és ingyen gyógyították a betegeket. A mezopotámiai Feremanban hunytak el, békésen. Ünnepük: november 1.

Akathiszt ázsiai szent Kozma és Damján ingyenesekhez, és csodatevőkhöz I.

A két testvért pogány atyjuk halála után anyjuk keresztényeknek nevelte. Mint orvosok, bejárták a városokat, falvakat, és ingyen gyógyították a betegeket. A mezopotámiai Feremanban hunytak el, békésen. Ünnepük: november 1.

Akathiszt az Úr tiszteletreméltó Keresztjéhez IV.

A kereszt Jézus szenvedésének és halálának szörnyű eszköze volt Ugyanakkor: „általa Istennel kerültünk barátságba. ..,a halálból és romlásból megmenekültünk." (Aranyszájú Szent János) Ünnepei: Nagyböjt 3. vasárnapja és szeptember 14.

Akathiszt az Úr tisztes és életadó keresztjéhez III.

A kereszt Jézus szenvedésének és halálának szörnyű eszköze volt Ugyanakkor: „általa Istennel kerültünk barátságba. ..,a halálból és romlásból megmenekültünk." (Aranyszájú Szent János) Ünnepei: Nagyböjt 3. vasárnapja és szeptember 14.

Akathiszt az Úr tisztes és életadó keresztjéhez II.

A kereszt Jézus szenvedésének és halálának szörnyű eszköze volt Ugyanakkor: „általa Istennel kerültünk barátságba. ..,a halálból és romlásból megmenekültünk." (Aranyszájú Szent János) Ünnepei: Nagyböjt 3. vasárnapja és szeptember 14.

Akathiszt az Úr tisztes és életadó keresztjéhez I.

A kereszt Jézus szenvedésének és halálának szörnyű eszköze volt Ugyanakkor: „általa Istennel kerültünk barátságba. ..,a halálból és romlásból megmenekültünk." (Aranyszájú Szent János) Ünnepei: Nagyböjt 3. vasárnapja és szeptember 14.

Akathiszt az Úr találkozására

Találkozások ünnepére

Akathiszt az Úr születéséről III.

Amikor Isten szemében elérkezett az idők teljessége, Isten Fia emberként asszonytól született. Az emberekhez jött a földre, hogy őket a mennyekbe vigye. Jézus, az Istenember születésének ünnepe: december 25.

Akathiszt Krisztus születéséhez II

Amikor Isten szemében elérkezett az idők teljessége, Isten Fia emberként asszonytól született. Az emberekhez jött a földre, hogy őket a mennyekbe vigye. Jézus, az Istenember születésének ünnepe: december 25.

Akathiszt az Úr születéséhez I.

Amikor Isten szemében elérkezett az idők teljessége, Isten Fia emberként asszonytól született. Az emberekhez jött a földre, hogy őket a mennyekbe vigye. Jézus, az Istenember születésének ünnepe: december 25.

Akathiszt az Úr színeváltozásáról II.

A mindent bölcsen intéző Krisztus Isten a Tábor-hegyén történt megdicsőülésével megmutatta tanítványainak, hogy kicsoda Ő, és szenvedései előtt megerősítette őket Ünnepe: augusztus 6.

Akathiszt az Úr színeváltozásához I.

A mindent bölcsen intéző Krisztus Isten a Tábor-hegyén történt megdicsőülésével megmutatta tanítványainak, hogy kicsoda Ő, és szenvedései előtt megerősítette őket Ünnepe: augusztus 6.

Akathiszt az Úr Prófétájához és Előhírnökéhez, Keresztelő Szent Jánoshoz

Az asszonyok szülöttei közt legnagyobbnak, az Urat megkeresztelő és Isten törvényéért lefejezést szenvedő Jánosnak élettörténetéről az evangéliumok számolnak be. Születésének ünnepe: június 24. fejvételéé: augusztus 29.

Akathiszt az Úr nem-kézzel- festett képéhez

A hagyomány szerint, Abgár edesszai fejedelem, betegségéből meggyógyulni akarván, Jézust magához hívta. Jézus, egy kendőn, szent arcának képét küldte el hozzá. Ezt a szent mandélyont sokáig Konstantinápolyban őrizték. Ünnepe: augusztus 16.

Akathiszt az Úr mennybemeneteléről

A feltámadt Jézus 40 nap múlva testével együtt visszatért mennyei Atyjához. Magával vitte a megváltott emberiséget is. Ünnepe: a húsvét utáni 40. nap.

Akathiszt az Úr mennybemeneteléhez

A mennybemenetel ünnepén

Akathiszt az Úr keresztelkedéséről

A minden igazságot betölteni akaró Jézust János a Jordán folyóban megkeresztelte. A magát megalázó Jézusról Isten tett bizonyságot, szeretett Fiának nevezve Őt Ünnepe: január 6.

Akathiszt az Úr Jézus szent nevéhez

Szent Lukács evangéliuma szerint, Jézus, születése után a 8. napon kapta meg hivatalosan is azt a szent nevet, amelyet az angyal, még születése előtt hirdetett anyjának, és nevelőatyjának. Jézus nevének ünnepe: január 1.

Akathiszt az Úr Jézus Krisztus szeretetéhez

Jézus Krisztus, igaz szeretet és végtelen irgalom

Akathiszt az Úr jeruzsálemi bevonulásáról

Többször megjövendölt önkéntes kínszenvedései előtt Jézus Jeruzsálembe jött. Az emberek ünnepélyesen, Messiás királyként fogadták. Ünnepeljük a húsvét előtti vasárnapon.

Akathiszt az Úr Istenhez

A békéért és kölcsönös szeretetért az emberek között

Akathiszt az Úr életadó sírjáról és Jézus Krisztus feltámadásáról

Jézus, ígérete szerint, szenvedések által testének lebontott templomát három nap múlva helyreállította. Feltámadt, és minden ember számára a testi feltámadás előképét mutatta be. Ez az egyházi év legnagyobb ünnepe.

Akathiszt az Úr bemutatásáról

Jézust, a 40 napos istengyermeket Jeruzsálembe vitték, hogy bemutassák a templomban. Ott „találkozott" népének Messiást váró képviselőivel: Simeonnal és Annával. Ünnepe: február 2.

Akathiszt az Istenszülő örömhír vételére

Szent Lukács evangéliumának leírása szerint, Gábor főangyal, Istentől küldetve azt a hírt hozta Máriának, József jegyesének Názáretbe, hogy Isten őt választotta ki a Megváltó földi anyjának. Ünnepe: március 25.

Akathiszt az Istenszülő fogantatásáról

A fölséges Isten szent Fia anyjának testét szeplőtelennek, bűntelennek teremtette. Ezáltal a keruboknál és szeráfoknál is dicsőségesebbé tette. Ünnepe: december 8./9.

Akathiszt az Isteni Titok bemutatása előtt

Ezzel az akathisztosszal a Szent Áldozatot bemutató pap készül fel lelkileg arra, hogy méltóan végezze az istentiszteletet

Akathiszt az istenhordozó igaz Simeonhoz

Szent Lukács evangéliuma szerint, igaz élete miatt ígéretet kapott a Szentlélektől, hogy csak akkor hal meg, ha előbb meglátja a világ Üdvözítőjét. Miután meglátta a 40-napos gyermek Jézust, meghalt. Ünnepe: február 3.

Akathiszt az istenhordozó csodatevő áthoszi Szent Atanáz atyához

Mivel vágyódott a hallgatag szerzetesi életre, ismételt kísérletek után az Áthosz hegyére ment, és ott a ma is meglevő kolostort alapította meg. 1000-ben hunyt el. Ünnepe: július 5.

Akathiszt az igaz Lázár feltámasztásáról

Jézus nagy tömeg előtt feltámasztotta a negyednapja sírban fekvő barátját, Lázárt. Ezzel mutatta nyolc nappal későbbi feltámadásának előképét. Ünnepeljük virágvasárnap előtti szombaton.

Akathiszt az igaz, könyörületes szent Filarethez

Filaret gazdag és istenfélő ember volt. Szívesen segített másokon, senki nem ment el tőle üres kézzel. Innen van mellékneve: könyörületes. Egy időre elszegényedett, de Isten bőségesen megáldotta. 792-ben halt meg. Ünnepe: december 1.

Akathiszt az elsőnek meghívott Szent András apostolhoz

Szent Péter apostol testvére. Jézus mennybemenetele után a szkítáknál és Kijev környékén hirdette az evangéliumot (Erre utal az Oroszországgal kapcsolatos több utalás.) Patraszban 62 körül keresztre feszítették. Ünnepe: november 30.

Akathiszt az efezusi hét szent ifjúhoz

Décius császár keresztény üldözése alatt befalazták őket egy barlangba. Kétszáz év múlva úgy jöttek elő, mintha addig csak aludtak volna. Ünnepük: augusztus 4, és október 22.

Dicsérőének a Legédesebb Úr Jézus Krisztushoz (ov)

Az emberi szív legteljesebb dicséretét, ragaszkodását, odaadását ajánlja fel Krisztus Istennek ezzel az  akathisztosszal . Egyben, mint mindenható Istentől, a legnagyobbat kéri tőle.

Akathiszt az édes Jézushoz

Az emberi szív legteljesebb dicséretét, ragaszkodását, odaadását ajánlja fel Krisztus Istennek ezzel az akathisztosszal. Egyben, mint mindenható Istentől, a legnagyobbat kéri tőle.

Akathiszt az édes-énekű Románosz atyához

Mint írástudatlan templomi szolga végezte munkáját a konstantinápolyi Nagy Egyházban. Jámbor élete miatt társai irigykedtek rá. Az Istenszülő közbenjárása más irányt adott életének. A VI. században halt meg. Sok egyházi ének maradt utána. Ünnepe: október 1.

Akathiszt az Atyához

A bűnbánó bűnös dicsérete és hálaadása

Akathiszt Aranyszájú szent Jánoshoz

Istenfélő és gazdag családban született. Kiváló keresztény nevelést kapott. Kitanulta a szónoki művészetet. Ezzel, mint igehirdető, és később, mint főpap, nagy hasznára lett az Egyháznak. Szent és bátor élete miatt száműzetésben halt meg 407-ben. Ünnepei: november 13, január 27, és január 30.

Akathiszt alexandriai szent Eufrozina tisztelendő anyához

Eufrozina elmenekült a házasság elől atyja házából, hogy szüzességben éljen. 38 évig élt egy fé